HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ, GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI TRỰC TUYẾN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN, CSDL ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Cấp tỉnh

 • Đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh
 • Đại diện phụ trách công tác BTXH của Sở LĐTB&XH
 • Đại diện phụ trách CNTT của Sở LĐTB&XH tỉnh
 • Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông
 • Đại diện phụ trách phần mềm DVC của tỉnh
 • Đại diện phụ trách trung tâm tích hợp dữ liệu của UBND tỉnh hoặc phụ trách CNTT của UBND tỉnh

Cấp huyện

 • Đại diện một cửa huyện
 • Đại diện LĐTB&XH huyện
 • Đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện
 • Đại diện Văn phòng UB huyện
 • Đại diện Kế toán huyện

Cấp xã

 • Đại diện Cán bộ một cửa
 • Đại diện Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Đại diện Lãnh đạo Xã
 • Đại diện Văn thư Xã

Người dân

 • Đại diện Cán bộ một cửa
 • Đại diện Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Đại diện Lãnh đạo Xã
 • Đại diện Văn thư Xã